คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

รายชื่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง สังกัด
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ ประธานกรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ชัชรี แก้วสุรลิขิต กรรมการ ประธานกรรมการการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต เข็มทอง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง กรรมการ คณะเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ชลิดา เล็กสมบูรณ์ กรรมการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. สมัคร สุจริต กรรมการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร พัทยากร กรรมการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หฤทัย นำประเสริฐชัย กรรมการ คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑา มุกดาสนิท กรรมการ คณะประมง
อาจารย์ ดร. วัณณนา สุนทรนฤรังษี กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว กรรมการ คณะวนศาสตร์
อาจารย์ ดร. จุมพฏ บริราช กรรมการ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ขุนทอง กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา บุณยารมย์ กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ จงบุรี กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัฎฐวิกา จันทร์ศรี กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม กรรมการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย อักษรคิด กรรมการ คณะศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล กรรมการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ศนิ ลิ้มทองสกุล กรรมการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี กรรมการ คณะสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. วราพร พิมพ์ประไพ กรรมการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษ์ กรรมการ คณะสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร. พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ กรรมการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ เลขานุการ คนที่ 1 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง เลขานุการ คนที่ 2 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
นางสมสุข นูหาร ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2 รักษาการแทนผู้ปฏิบัติภารกิจ
หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา
นางโสภา อินทรุณ ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 3 รักษาการแทนผู้ปฏิบัติภารกิจ
หัวหน้างานบริการการศึกษา