คณะผู้บริหาร (ชุดเก่า)

Ex-Dean-1


รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
fscignt@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ

Ex-Somwang
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
fforsok@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ
Ex-Surang
ผศ.ดร. สุรางค์  เห็นสว่าง
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
fbussum@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ
Ex-Sukumal
ผศ.ดร. สุขุมาล กิติสิน
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
fscismi@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ
Ex-Sujet
ผศ.น.สพ.ดร. สุเจตน์ ชื่นชม
รองคณบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
agrsuc@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ