ประวัติ ผศ.ดร. สุขุมาล กิติสิน

Ex-Sukumal

ผศ.ดร. สุขุมาล กิติสิน

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
fscismi@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ชื่อสถาบันการศึกษา
Ph.D. in Computer Science 2545 University of Southern California, CA, USA.
MS. in Computer Science 2535 University of Southern California, CA, USA.
BS. in Computer Science 2533 Indiana University of Pennsylvania, PA, USA.
ตำแหน่ง – รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติงานบริหาร
– พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– พ.ศ. 2550-2551 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา
– พ.ศ. 2549-2550 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา
– พ.ศ. 2547-2549 ประธานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– พ.ศ. 2546-2547 เลขานุการโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
บทความวิชาการ

Hathaithep Siritana, Sukumal Kitisin and Sethavidh Gertphol A Study of Autonomous System Relationships within Thailand, The 8 International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), Mahidol University, May 11-13, 2011.

ชยพร ศุภวิไล ณัฐพงศ์ สุระเสถียร สุขุมาล กิติสินและชาคริต วัชโรภาส. 9 ช่ องมหัศจรรย์, งานประชุมวิชาการ The 3rd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2011), หน้า 53 – 58, โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, 5 – 6 พฤษภาคม2554

ภาธร เต็งเกียรติ์ตระกูล ปรัชญา ชิตชูสกุล และสุขุมาล กิติสิน. ระบบทดสอบประสิทธิภาพเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่, งานประชุมวิชาการ The 3rd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2011), หน้า 117–122, โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, 5 – 6 พฤษภาคม 2554

หทัยเทพ ศิริธนะ สุขุมาล กิติสิน และเสฎฐวิทย์ เกิดผล. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างออโตโนมัสซิสเต็มภายในประเทศไทย, งานประชุมวิชาการ Proceedings of the 7th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), Vol.2, หน้า144-149, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, กรุงเทพฯ, 12-14 พฤษภาคม 2553

ชยพร ศุภวิไล ภาธร เต็งเกียรติ์ตระกูล ณัฐพงศ์ สุระเสถียร และสุขุมาล กิติสิน.Social Network Change Garbage into Treasure, งานประชุ มวิชาการ The 2nd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) 2010, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี , 10-12 พฤษภาคม 2553

สังวาล อําไพพิศ สุขุมาล กิติสิน และชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์. ฟาร์มสร้างภาพบนระบบร็อคคลัสเตอร์ ด้วยเบลนเดอร์ , งานประชุมวิชาการ The 2nd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) 2010, โรงแรมจอมเที ยนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี, 10-12 พฤษภาคม2553

ชนินันท์ จิตอ่อนน้อม นิศานาถ ศิลป์อภิรมย์ และ สุขุมาล กิติสิน. ระบบบริหารจัดการโปรเจคภายในองค์กรด้วยโอเพ่นซอร์ส Redmine, งานประชุมวิชาการ The 2nd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) 2010, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี , 10-12 พฤษภาคม 2553

กฤษณพงศ์ เจียจันทร์พงษ์ สรชา เทพสถิตย์ศิลป์ และ สุขุมาล กิติสิน. ส่วนต่อยอดระบบค้นหาเอกสารภาษาไทยบนโปรแกรมบริหาร จัดการเอกสาร Alfresco, งานประชุมวิชาการ The 2nd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) 2010, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี , 10-12 พฤษภาคม 2553

มนพัทธ์ ลิ้มรัตนศิลป์ วรดนย์ รัตตนิศาน์กุล และ สุขุมาล กิติสิน. ส่วนต่อยอดแม่แบบและเนื้อหาของ Joomla, งานประชุมวิชาการ ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTICARD) 2009, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, 4-6 พฤษภาคม 2552

อรวี หินทอง และ สุขุมาล กิติสิน. ระบบตรวจสอบสถานที่ และให้ ข้อมูลเพื่อการทํางานในสายการผลิต, งานประชุมวิชาการ ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) 2009, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, 4-6 พฤษภาคม 2552

สุวารี อนุรักษ์ธนากร ชุตินันท์ สิทธิเกียรติสกุล และ สุขุมาล กิติสิน. ระบบคลังและจัดชุดข้อสอบออนไลน์, งานประชุมวิ ชาการECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) 2009, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, 4-6 พฤษภาคม 2552

อากาศ กิตติวรเชฏฐ์ นพปฎล พุมอาภรณ์ และ สุขุมาล กิติสิน. การปรับเปลี่ยนระบบจัดการแฟ้มข้อมูล CODA เพื่อรองรับ IPv6, งานประชุมวิชาการ ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) 2009, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, 4-6 พฤษภาคม 2552

กฤษฎา อังวราวงศ์ เอกดนัย ดนัยสวัสดิ์ และ สุขุมาล กิติสิน. ระบบบริหารสินทรัพย์และโครงงานสําหรับแอนิเมชัน สตูดิโอ, งานประชุมวิชาการ ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) 2009, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, 4-6 พฤษภาคม 2552

กนก ขัตติยกุลวานิช วาทิต เฉลิมวัฒน์ และ สุขุมาล กิติสิน. เว็บเซอร์วิสชําระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ งานประชุมวิชาการ งานประชุมวิชาการโครงงานอุ ตสาหกรรมและวิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (IRPUSCON 2009), ศูนย์การค้าสยามพารากอน, 27-29 มีนาคม 2552

สุเอซ อมาตยกุล และสุขุมาล กิติสิน. อัลกอริทึมในการตรวจจับเว็บอนาจารด้วยลิงก์ฟาร์ม, การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 14–16 มกราคม 2552

Mayuree Nasa, Dachanee Emphandhu, Sukumal Kitisin, Sura Pattanakiat, Database System Development of Nature-based Tourism in Protected Areas, Chiang Mai Province (Thailand), FORTROP II, International Conference “Tropical Forestry Change in a Changing World” Symposium IX: Protected Areas and Sustainable Tourism November 18, 2008

วิทวัส มงคลนวเสถียร, ศิวัฒน์ คูประเสริฐ, หทัยเทพ ศิริธนะ, เกริกชัย ตะโฉ, สุขุมาล กิติสิน. การสํารวจโปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยี ของ Internet Protocol TeleVision, NECTEC Annual Conference and Exhibition 2008 (NAC2008), กรุงเทพ

พหล โสตถิวิรัช, พนิตา พงษ์ไพบูลย์, สุขุมาล กิติสิน, ชวลิต ศรีสถาพรพั ฒน์, Investigation of Duplicate Address Detection in Mobile IPv6, NSTDA Annual Conference (NAC2007), ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, 28-30 มีนาคม 2550

Panita Pongpaibool, Pahol Sotthivirat, Sukumal Kitisin, Chavalit Srisathapornphat, Fast Duplicate Address Detection for Mobile IPv6, IEEE TENCON 2007, Taipei, Taiwan, 30 October –2 November, 2007

ศิริลักษณ์ ปล่องทอง และ สุขุมาล กิติสิน. การทํานายความชอบของผู้ชมต่อภาพวาดโดยใช้เทคนิค Hybrid Content-Based Classification และCollaborative Filtering, The 3rd Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2006), King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand, June 28-30, 2006.

วามิณี นิยากาศ, อนงค์นาฏ ศรีวิหค และ สุขุมาล กิติสิน. การศึกษาพฤติกรรมและวิเคราะห์การให้บริการด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอน และ RFM Analysis ในกลุ่มลูกค้าอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง, The 3rd Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2006), King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand, June 28-30, 2006.

Thanit Ongthanasuk, Sukumal Kitisin, and Chavalit Srisathapornphat. Improved Zone Routing Protocol by Route Request Packet Reduction with A Priori Peripheral Nodes Check. In Proceedings of The ECTI Conference2006 (ECTI-CON 2006), Ubonratchathani, Thailand, May 10-13 2006.

Waminee Niyagas, Anongnart Srivihok and Sukumal Kitisin Clustering e-Banking Customer using Data Mining and Marketing Segmentation. In Proceedings of The ECTI Conference 2006 (ECTI-CON 2006), Ubonratchathani, Thailand, May 10-13 2006.

Nopparat Srikhutkhao and Sukumal Kitisin. Dynamic Pricing Proportional to Actual cost for Mobile Content Services. In Proceedings of The ECTI Conference 2006 (ECTI-CON 2006), Ubonratchathani, Thailand, May 10-13 2006.

Sukumal Kitisin, Clifford Neuman. Reputation-based Trust-Aware Recommender System, Workshop on The Value of Security through Collaboration (SECOVAL’06), part of the IEEE SECURECOMM conference, Baltimore, MD, USA., September 1, 2006.

Trivich Wongsammacheep, Chavalit Srisathapornphat, and Sukumal Kitisin. Redundancy Reduction Broadcast in Wireless Ad Hoc Networks. In Proceedings of 9th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2005), Bangkok, Thailand, October 27-28 2005.

Pornchai Buabanprom, Patcharee Basu, Sukumal Kitisin, Kanchana Kanchanasut, Vasaka Visoottiviseth, Surasak Sanguanpong, IP Multicasting Experience Using Broadcast Disk Technique Over Unidirectional Satellite Link, The 3rd International Conference on Advances in Mobile Multimedia (MoMM 2005), Kuala Lumpur, Malaysia, 19-21 September 2005.

Nopparat Srikhutkhao, Sukumal Kitisin, Dynamic Pricing Based on Net Cost for Mobile Content Services, The 3rd International Conference on Advances in Mobile Multimedia (MoMM 2005),Kuala Lumpur, Malaysia, 19-21 September 2005.

Jakkapan Madeetrakul, Sukumal Kitisin, Decentralized Web Cache: Replacement Algorithms and Object Placement using MD5, The 1st Thailand ComputerScience Conference, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 16-17 December 2004.

Jakkapan Madeetrakul, Sukumal Kitisin, Decentralized Web Cache: Replacement Algorithms and Object Placement using SHA-1, The 8th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2004), Hadyai, Songkla, October 21-22, 2004.

Peera Ausadorntipkul, Sukumal Kitisin, Increasing Performance LocationBased Service with Hybrid GPS-WLAN Positioning Technique, The 2nd International Conference on Advances in Mobile Multimedia (MoMM2004), Bali, Indonesia, 22-24 September 2004.

วามิณี นิยากาศ และ สุขุมาล กิติสิน, การเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้การแนะนําโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล, The 7thNational Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2003), มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน, 28-30 ตุลาคม2546.

Naris Vichateerasakul, Sukumal Imudom, Semantic Retrieval of Medical Information Using MPEG-7, CIT 2003 & WUNCA, Asian Institute of Technology, Patumthani, 12–15 May 2003.

Sukumal Imudom, “Annotation Framework supporting Collaborative Filtering of Internet Information”, Ph.D. Thesis 2002.

Sukumal Imudom and B. Clifford Neuman, “A Framework Supporting Collaborative Filtering for Internet Information”, AAAI-98 Workshop on Recommender Systems, Madison, Wisconsin, July 1998.

Aleta M. Lapone, Nicholas F. Maxemchuk, Henning Schulzrinne, Sukumal Imudom, “The Bell Laboratories Network Emulator”, Proceedings of the IEEE Infocom 1994, Ontario, Canada, June 1994