ประวัติ ผศ. ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง

Ex-Surang

ผศ. ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
fbussum@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ชื่อสถาบันการศึกษา
D.B.A 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(Joint Program) ประเทศไทย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2532 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
บัญชีบัณฑิต 2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ประวัติการรับราชการ – ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549
– ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2536
– ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
ประวัติงานบริหาร
– พ.ศ. 2549-2551 – รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
– พ.ศ. 2548-2553 – ประธานคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) (Financial Executive M.B.A. Program)
– พ.ศ. 2546-2548 – หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
– กรรมการบริหารโครงการระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
– พ.ศ. 2545-2546  – หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
– พ.ศ. 2544-2546 – ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
– ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ(Young Executive M.B.A.)
– ประธานสาขาบริหารธุรกิจ- รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
– พ.ศ. 2543-2544 – ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเกษตรมินิ เอ็มบีเอ (รุ่น 26 และรุ่น 27)
– พ.ศ. 2536-2537 – ผู้ช่วยเลขานุการ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
– ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ Kaset Stragetic Management Program (KSMP)
ผลงานทางวิชาการ

– การเงินบริษัทขั้นสูง (2549) เอกสารประกอบการสอน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้เขียน)- กรณีศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษัท ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาบริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (2549) เอกสารประกอบการสอน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้เขียน)

– การปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2550) งานวิจัยเพื่อบริการวิชาการ องค์การภายนอก โดยเงินทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้วิจัยร่วม)

– ระบบการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (2550) งานวิจัยเพื่อบริการวิชาการ องค์การภายนอก โดยเงินทุนสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย)

– Financial Performance Comparison Between and After Financial Crisis of the Foreign Investment Fund (2553) งานวิจัยโดยเงินทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ (ผู้วิจัย)

– ผลกระทบจากระดับคะแนนบรรษัทภิบาลและโครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อผลตอบแทนส่วนเกินและผลประกอบการเชิงการเงิน: การศึกษาเชิงประจักษ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2559) งานวิจัยโดยเงินทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ (ผู้วิจัย)

ผลงานตีพิมพ์ – ดัชนีกร มีภาษี และ สุรางค์ เห็นสว่าง. 2556. ปัจจัยที่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อและแนวทาง
แก้ไข้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารออมสินในจังหวัดสุพรรณบุรี. ใน รายงานการประชุมวิชาการ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

– ณิชาภา เทียมศักดิ์ และ สุรางค์ เห็นสว่าง. 2556. ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ของนักลงทุนรายจ่ายบริษัทเอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน). ใน รายงานการประชุมวิชาการ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

– พิริยา พีรพงศ์พิพัฒน์ และ สุรางค์ เห็นสว่าง. 2556. การเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนรวมหุ้นระยะยาวและหลักทรัพย์กลุ่มบลูชิบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ใน รายงานการประชุมวิชาการ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

– นิตย์สุภา ประภัทรวิมล และ สุรางค์ เห็นสว่าง. 2556. ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีชี้วัดทางการเงินและการกำกับดูแลกิจการกับการจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3. 14-15 กุมภาพันธ์ 2556, ปทุมธานี.

– Hensawang, S. 2014. Another Look at the Capital Asset Pricing Model: A Reexamination of the Empirical Evidence on the Stock Exchange of Thailand. In Proceedings of the 5th International Conference on Business and Economics. 1-3 June 2014, Madrid, Spain.

– ฆนัทนันทน์ ทวีวัฒน์ และ สุรางค์ เห็นสว่าง. 2558. การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการประเมินมูลค่าโครงการลงทุนสำหรับกิจการขนาดเล็ก. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมและมนุษยศาสตร์ 21 (4).

– Yangsang, P., Hensawang, S., Javakorn, J. and Kiranan, S. 2014. The Relationship between Corporate Governance and Agency Cost with Capital Structure of Listed Companies in Stock Exchange in Thailand in SET 100. In Proceedings of the 5th STOU Graduate Research Conference. 27 November 2014.

– Hensawang, S. and Phetthong, N. 2016. The Corporate Governance Announcement Effect: Evidence from the Stock Exchange of Thailand. In Proceedings The 7th International Conference on Business and Economics Conference. 26-28 July 2016, Norway.

– Tanaboonsombat, M., Hensawang, S. and Kiranan, S. 2016. The Relationship between Corporate Governance and Agency Cost on Credit Rating Structure of Listed Companies in Stock Exchange in Thailand. Journal of Finance, Investment, Marketing and Business Management. Vol 6(2), July, pp125.

– Pornlerdkodchakorn, V., Hensawang, S. and Kiranan, S. 2016. The Relationship between Corporate Governance and Agency Cost toward The Market Value of Firm in SET 100 Stock Exchange of Thailand. Journal of Finance, Investment, Marketing and Business Management. Vol 6(2), July.

– สุรางค์ เห็นสว่าง. 2560. ผลกระทบจากระดับคะแนนบรรษัทภิบาลและโครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อผลตอบแทนส่วนเกินและผลประกอบการเชิงการเงิน: การศึกษาเชิงประจักษ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3 (2), กรกฎาคม–ธันวาคม 2560.