ประวัติ ผศ.น.สพ.ดร. สุเจตน์ ชื่นชม

Ex-Sujet

ผศ.น.สพ.ดร. สุเจตน์ ชื่นชม

รองคณบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
agrsuc@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ชื่อสถาบันการศึกษา
Dr.Med.Vet. 2546 University of Veterinary Medicine
Hannover Germany
สัตวแพทย์บัณฑิต 2534 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน – ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543
– ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538
– ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
ประวัติงานบริหาร
– พ.ศ. 2546 – 2550 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ ค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
ผลงานทางวิชาการ Bernhard Nowak, Theda von M?ffling, Sujate Chaunchom, J?rg Hartung 2007. Salmonella

  • contamination in pigs at slaughter and on the farm: A field study using an antibody ELISA
  • test and a PCR technique. Int J Food Microbiol. vol. 115(3): 259-267

Sumalee Boonmar, Chantha Chanda, Khanchana Markvichitr, Sujate Chaunchom, Sangchai

 • Yingsakmongkon, Shigeki Yamamot, Yukio Morita 2007. Prevalence of Campylobacter
 • spp. in Slaughtered Cattle and Buffaloes in Vientiane, Lao People’s Democratic Republic.
 • J Vet Med Sci. Aug ;69 (8):853-5

สุเจตน์ ชื่นชม นำดี แซ่เฮง อรประพันธ์ ส่งเสริม วัชรชัย ณรงค์ศักดิ์ สุชาติ สงวนพันธุ์ และ อรรถวุฒิ

 • พลายบุญ. 2548. การศึกษาการคงอยู่ของเชื้อโรคและการลดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับเปลือกไข่
 • และถาดไข่. รายงานการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2547. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กรุงเทพฯ.36 น.

อรประพันธ์ ส่งเสริม สุเจตน์ ชื่นชม สุชาติ สงวนพันธุ์ อรทัย ไตรวุฒานนท์ อรรถวุฒิ พลายบุญ

 • วรรณี ชิวปรีชา ทวีศักดิ์ ส่งเสริม แสงโสม สีนะวัฒน์ และสายพิณ โชติวิเชียร. 2548.
 • การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไก่ไข่เพื่อการผลิตไข่เสริมไอโอดีนแบบเป็นอุตสาหกรรม.
 • รายงานการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์
 • และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2547. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ.
  30 น.

อรประพันธ์ ส่งเสริม, สุเจตน์ ชื่นชม, สุชาติ สงวนพันธุ์, อรทัย ไตรวุฒานนท์ และ อรรถวุฒิ

 • พลายบุญ. 2549. การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไก่ไข่เพื่อการผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีน
 • แบบเป็นอุตสาหกรรม 1. ผลต่อปริมาณไอโอดีนในฟองไข่และสมรรถภาพการผลิตไข่ของ
 • แม่ไก่, น. 257-264. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ครั้งที่ 44, 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2549. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.