ประวัติ รศ. ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์

รศ. ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
fengsjm@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ชื่อสถาบันการศึกษา
Ph.D. (Electrical Engineering) 2547 The Pennsylvania State University, USA
M.S. (Electrical Engineering) 2538 The Pennsylvania State University, USA
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2535 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน – ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   รองศาสตราจารย์  สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
– ได้รับการบรรจุเมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2535
ประวัติงานบริหาร
– 14 พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน – คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– 13พ.ค. 2559 – พ.ค. 2563 – รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– 19 ก.ย. 2557-ปัจจุบัน – คณะกรรมการพิจารณาการสมัครรับทุนพัฒนาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– 17 ต.ค. 2557-ปัจจุบัน – คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– 15 ก.ค. 2557 – พ.ค. 2559 – รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– 1 ส.ค. 2555 – 14 ก.ค. 2557 – รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์