ประวัติ รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์

10

รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
fforsok@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ชื่อสถาบันการศึกษา
Doctor of Philosophy (Biomaterial Sciences) 2545 The University of Tokyo
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) 2538 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 2535 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน – ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (เดิมระดับ 9)
– ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย ์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
– ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
– ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540
ประวัติงานบริหาร
– พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
– พ.ศ. 2551-2559 รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
– พ.ศ. 2547-2551 ผู้ช่วยคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
– พ.ศ. 2547-2549 เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะวนศาสตร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – พ.ศ. 2558 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
– พ.ศ. 2555 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (Research Journals)

1 ฺ Boonpitaksakul, W., K. Chibanyong, B. Puangsin, S. Pisutpiched, and S. Khantayanuwong. 2019. Natural fibers derived from Coi (Streblus asper Lour.) and their behavior in pulping and as paper. BioResources 14(3): 6411-6420.

2. Pitiphatharaworachot, S., K. Chitbanyong, S. Sungkaew, S. Pisutoiched, S. Khantayanuwong and B. Puangsin. 2019. Starch Nanocomposites Reinforced with TEMPO-Oxidized Cellulose Nanofibrils derived from Bamboo Holocellulose. BioResources. 14(2); 2784-2797.

3. Nokkrut, B., S. Pisuttipiched, S. Khantayanuwong, and B. Puangsil. 2019. Silver nanoparticle-based paper packaging to combat black anther disease in orchid flowers. Coatings. 9 (40); doi: 10.3390/coatings9010040.

4. Chitbanyong, K., S. Pitiphatharaworachot, S. Pisutpiched, S. Khantayanuwong and B. Puangsin. 2018. Characterization of bamboo nanocellulose prepared by TEMPO mediated oxidation. BioResources 13 (2): 4440-4454.

5. Khantayanuwong, S., C. Khemarom and S. Salaemae. 2017. Effects of shrimp chitosan on the physical properties of handsheets. Agr. Nat. Resour. 51(1): 53-56.

6. Anukul, P., S. Khantayanuwong and P. Somboon. 2015. Development of laboratory wet creping method to evaluate and control pulp quality for tissue. TAPPI J. 14 (5): 339 -345.

7. Tadchuen, B., S. Somrithipol and S. Khantayanuwong. 2013. Effects of acid types and pH levels on the glass stain retardability and properties of glass interleaving paper. Thai J. of Forestry 32 (2): 114-122. (in Thai)

8. Khantayanuwong, S., A. Wattanayingyongkul and W. Mingkwan. 2010. Water absorptiveness of handsheets produced with various pH levels of pulp suspension, AKD dosages, and mixing times. The Kasetsart J. (Natur. Sci.) 44: 949-955.

9. Khantayanuwong, S., Nithisoonthornphong, P., Thunyakhunakornsakool, W. and Pisuttipiched, S., 2008. Effects of the Various Mixing Ratios of Recycled Pulp on the Physical and Optical Properties of Handsheets and their Curl due to Laser Printing. The Kasetsart J. (Nat. Sci.) 42(1): 149-155.

10. Khantayanuwong, S., S. Keawmanee and A. Chusri. 2006. Relationships between the changed apparent density of recycled handhsheets and their mechanical and physical properties. The Kasetsart J. (Natur. Sci.) 40: 541-548.

11. Khantayanuwong, S. 2003. Determination of the effect of recycling treatment on pulp fiber properties by principal component analysis. The Kasetsart J. (Natur. Sci.) 37 (2): 219-223.

12. Khantayanuwong, S. 2002. Effect of beating and recycling on strength of fibers and paper. The Kasetsart J. (Natur. Sci.) 36 (2): 193-199.

13. Khantayanuwong, S., T. Enomae, A. Isogai and F. Onabe. 2002. Changes in crystallinity and re-swelling capability of pulp fibers by recycling treatment. Japan Tappi J. 56 (6): 863-869.

14. Khantayanuwong, S., T. Enomae and F. Onabe. 2002. Effect of fiber hornification in recycling on bonding potential at interfiber crossings: Confocal laser-scanning microscopy. Japan Tappi J. 56 (2): 239-245.

15. Khantayanuwong, S., T. Enomae and F. Onabe. 2001. Measurement of elastic constant of pulp fiber wall by scanning acoustic microscope. Japan Tappi J. 55 (5): 674-678.

16. Enomae, T., S. Khantayanuwong and F. Onabe. 2000. Fundamentally changed properties of used pulp fibers during recycling, pp. 25-34. In An Annual Research Report of the Institutional Organization for Consumption and Living Research, Tokyo, Japan. (in Japanese)

17. Khantayanuwong, S. 1998. Compreg made from rubber wood veneer. Thai J. of Forestry 17 (1): 75-80.

ตำรา/หนังสือ/เอกสารคำสอน/เอกสารวิชาการ (Textbooks and Academic Articles)

1. สมหวัง ขันตยานุวงศ์. 2559. ข่อย: เส้นใยคุณภาพสูง ที่ถูกลืม, น. 142-143. ใน 8 ทศวรรษ วนศาสตร์ ศาสตร์แห่งชีวิต. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ

2. สมหวัง ขันตยานุวงศ์. 2559. เยื่อ เส้นใย และกระดาษ: คล้ายแต่ไม่เหมือน, น. 140-141. ใน 8 ทศวรรษ วนศาสตร์ ศาสตร์แห่งชีวิต. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ

3. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ และบัวผัน พวงศิลป์. 2559. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาเยื่อไม้ไทยเพื่อ การผลิตกระดาษธนบัตร (A Study on Flora of Thailand for Pulp and Banknote Paper Production). สายออกบัตรธนาคาร, ธนาคารแห่งประเทศไทย, นครปฐม.

4. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ และ บัวผัน พวงศิลป์. 2558. รายงานการสอบทวนงานวิจัยโครงการการศึกษาเยื่อไม้ไทยเพื่อ การผลิตกระดาษธนบัตร (A Study on Flora of Thailand for for Pulp and Banknote Paper Production).สายออกบัตรธนาคาร, ธนาคารแห่งประเทศไทย, นครปฐม.

5. สมหวัง ขันตยานุวงศ์. 2554. คู่มือปฏิบัติการ การเตรียมน้ำเยื่อและการผลิต กระดาษ (Stock Preparation and Papermaking Laboratory) . ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์, คณะวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

6. สมหวัง ขันตยานุวงศ์. 2551. เส้นใยเยื่อและกระดาษ: สมบัติทางกายภาพ (Pulp Fibers and Paper: Physical Properties). ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์, คณะวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

7. สมหวัง ขันตยานุวงศ์, สันติ สุขสอาด, ประเทือง พุฒซ้อน, สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์, และ บัวผัน พวงศิลป์. 2551. วัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศเพื่อการผลิตชิ้นงานคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์ (Domestic Natural Fibrous Materials for Door Trim Board Manufacturing). รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด, ปทุมธานี.

8. สมหวัง ขันตยานุวงศ์. 2550. การเตรียมน้ำเยื่อและการผลิตกระดาษ (Stock Preparation and Papermaking). ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์, คณะวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.