คณะผู้บริหาร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ

Ex-Sukumal
ผศ. ดร.สุขุมาล กิติสิน
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
fscismi@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ
Ex-Srijidtra
รศ. ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
fengsjm@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ
ผศ. ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ
รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
fforwpk@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ
Ex-Sujet
ผศ.น.สพ. ดร.สุเจตน์ ชื่นชม
รองคณบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
agrsuc@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ
Ex-Surang
ผศ. ดร.สุรางค์  เห็นสว่าง
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
fbussum@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ
Ex-kanutnun
ผศ. ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
รองคณบดีวิทยาเขตศรีราชา
gradknt@src.ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ