คณะผู้บริหาร

ex-dean-somwang


รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
fforsok@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ

Ex-Sukumal
ผศ.ดร. สุขุมาล กิติสิน
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
fscismi@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ
Ex-Srijidtra
รศ.ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
fengsjm@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ
ผศ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
fforwpk@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ
Ex-Sujet
ผศ.น.สพ.ดร. สุเจตน์ ชื่นชม
รองคณบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
agrsuc@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ
Ex-Surang
ผศ.ดร. สุรางค์  เห็นสว่าง
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
fbussum@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ