บุคลากร

คณะผู้บริหาร
สำนักงานเลขานุการ
ผู้ชำนาญการพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
งานคลังและพัสดุ
งานบริการการศึกษา
งานบริหารและธุรการ
งานนโยบายและประสานงานวิทยาเขต
งานมาตรฐานการศึกษา
งานสารสนเทศ