งานนโยบายและประสานงานวิทยาเขต

ทำหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบ และสนับสนุนการจัดทำแผนและนโยบาย การจัดทำงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายใน และประสานงานการให้บริการแก่นิสิตและอาจารย์ รวมถึงการดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ของงานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวิทยาเขตต่าง ๆ กับบัณฑิตวิทยาลัย และงานอื่นๆ ได้รับมอบหมาย

raorat

ลออรัตน์ ไพรสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(หัวหน้างานนโยบายและประสานงานวิทยาเขต)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
ม.รามคำแหง
fgralop@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 426
rattee
รัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(วิทยาเขตกำแพงแสน)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrapnj@ku.ac.th
034-355575
บริการนิสิต
jirapon
จิราภรณ์ ไพรินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(วิทยาเขตกำแพงแสน)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrajpp@ku.ac.th
034-355576 สายใน (63)3950
สารบรรณ
sarocha
สโรชา สุพรรณพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ม.ราชภัฏพระนคร
fgrascs@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 425
ระบบประกันคุณภาพ
Pitsanu
พิษณุ นูมหันต์
นักวิชาการศึกษา
(วิทยาเขตกำแพงแสน)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
fgrapan@ku.ac.th
034-355576 สายใน (63)3912
บริการนิสิต