งานบริหารและธุรการ

ทำหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบ และสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ การฝึกอบรมสัมมนา การจัดประชุม ต้อนรับ งานพิธีการต่าง ๆ งานด้านวิเทศสัมพันธ์ งานสารบรรณ การรับจ่ายเล่มวิทยานิพนธ์และซีดี งานประชาสัมพันธ์ การจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ และงานอื่น ๆ ได้รับมอบหมาย

jantima

จันทิมา จิตระพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้างานบริหารและธุรการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrajmp@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 215
sorawot
สรวุฒิ ชนะศัตรู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
ม.ธรรมศาสตร์
fgraswc@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 206
บริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
naruwan
นฤวรรณ สินเกิดสุข
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ปวส. (การตลาด)
ร.ร.เทคนิครัตนโกสินทร์
fgranws@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 105
0-2561-1410
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
nutrinee
ณัฐรินีย์ จิตสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrannj@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
เลขานุการสำนักงานคณบดี
nonthicha
นนท์ธิชา อินทรุณ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
รป.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
fgranci@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 110
เล่มและซีดีวิทยานิพนธ์
suchart
สุชาติ แจ่มจันทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปวช. (การบัญชี)
ร.ร.ดุสิตพณิชยการ
0-2942-8445 ต่อ 113
วิทยานิพนธ์ปกปิด
narin
นรินทร์ แสงอุไร
พนักงานทั่วไป
ป.6
ร.ร.บ้านหน้าพระธาตุ
0-2942-8445 ต่อ 111
ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
suwan
สุวรรณ คำสอน
พนักงานทั่วไป
ม.6
ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย
fgraswk@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 114
งานสารบรรณ
payonsak
พยนต์ศักดิ์ พันธ์เอี่ยม
พนักงานขับรถยนต์
ม.3
กศน.
fgrapsph@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 109
พนักงานขับรถยนต์
ratchapon
รัชพล นิรารัตน์
พนักงานขับรถยนต์
ปวช. (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
ร.ร.เทคนิคบุรณพนธ์
0-2942-8445 ต่อ 111
พนักงานขับรถยนต์
Srinat
ศรีนาจ ยิ้มแย้ม
พนักงานทั่วไป
ม.3
โรงเรียนสารวิทยา
0-2942-8445 ต่อ 401
ห้องอาหาร