งานสารสนเทศ

ทำหน้าที่กํากับดูแล รับผิดชอบ และสนับสนุนการดูแลระบบฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย การจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศ สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย งานบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยทางด้านหลักสูตร อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิต การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ สารสนเทศเชิงสถิติทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน และงานอื่น ๆ ได้รับมอบหมาย

poolsub
พูลทรัพย์ โห้เฉื่อย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(หัวหน้างานสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrapsw@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 418
passapong
ภาสพงศ์ จิตตะวนิช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrappj@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 409
พัฒนาระบบสารสนเทศ
Pitsanu
พิษณุ สุวรรณภูมิ
นักประชาสัมพันธ์
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ม.นเรศวร
fgrapas @ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 412
ประชาสัมพันธ์และจัดทำบัตรนิสิต
poonsak
สุรธัช มิ่งแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrasum@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 406
ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย
suratuch
สุริยัน งอกคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ม.ราชภัฎพระนคร
fgrasyn@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 413
ระบบ iThesis
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
kitikun
กิติคุณ จัมปาสุต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
ม.ศรีปทุม
fgrakkj@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 406
บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์