ผู้ชำนาญการพิเศษ

wattana
วัฒนา วิธีจงเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
fgrawnw@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 207

somsuk
สมสุข นูหาร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
fgrassn@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 219
sopa
โสภา อินทรุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
fgraspi@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 211