ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

  • การจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับความชำนาญ และการใช้ภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การเขียนงานทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อบรมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือนิสิตบัณฑิตศึกษา ในการเขียนและ/หรือแก้ไขบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพถูกต้องสมบูรณ์
  • ให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษาแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา