วิทยาเขตกำแพงแสน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 3 เปิดให้บริการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยมี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขต เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ปณ.73140
โทร. 034-355575-6 แฟกซ์ 034-355576

 

Ex-Sujet

(To be annouced)

รองคณบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

0-2942-8445 ต่อ 302

raorat
ลออรัตน์ ไพรสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(หัวหน้างานนโยบายและประสานงานวิทยาเขต)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
ม.รามคำแหง
fgralop@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 426
rattee
รัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(วิทยาเขตกำแพงแสน)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrapnj@ku.ac.th
034-355575-6 ต่อ 3912
jirapon
จิราภรณ์ ไพรินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(วิทยาเขตกำแพงแสน)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
fgrajpp@ku.ac.th
034-355575-6 ต่อ 3950
Pitsanu
พิษณุ นูมหันต์
นักวิชาการศึกษา
(วิทยาเขตกำแพงแสน)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

034-355575-6 ต่อ 3912