วิทยาเขตศรีราชา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อาคาร 5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ห้อง 5106 5107 เปิดให้บริการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (อยู่ระหว่างการปรับปรุงสำนักงาน คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ ภายในภาคต้น
ปีการศึกษา 2563) โดยมี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตศรีราชา เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อาคาร 5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

 

Ex-kanutnun

ผศ. ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา
gradknt@src.ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302

poolsub
พูนศักดิ์ ประคำทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ม.รามคำแหง
fgrapsp@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ –