โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 • ชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
   ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Postharvest Technology
 • ชื่อปริญญา
   ภาษาไทย

    ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
    ชื่อย่อ : ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)

   ภาษาอังกฤษ

    ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Postharvest Technology)
    ชื่อย่อ : Ph.D. (Postharvest Technology)
 • ปีที่เปิดหลักสูตร พ.ศ.2544

 • ชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
   ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Postharvest Technology
 • ชื่อปริญญา
   ภาษาไทย

    ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
    ชื่อย่อ : วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)

   ภาษาอังกฤษ

    ชื่อเต็ม : Master of Science (Postharvest Technology)
    ชื่อย่อ : M.S. (Postharvest Technology)
 • ปีที่เปิดหลักสูตร พ.ศ.2544