การขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (วพ.05/TH.05)

การขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์

เงื่อนไข
  • การขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์นี้ให้ขึ้นอยู่กับความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ซึ่งนิสิตไม่จำเป็นต้องส่งทุกคน
  • นิสิตที่ขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ให้ดำเนินการส่งคำร้องพร้อมกับการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ ไม่ควรยื่นเรื่องหลังจากที่ดำเนินการส่งตรวจต้นฉบับวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว
เอกสาร รายละเอียด
วพ.05
TH.05 (มิ.ย.60)
ตัวอย่าง