การขอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิมพ์ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (วพ.02-1/TH.02-1)

1. นิสิตมีความประสงค์ให้บัณฑิตวิทยาลัยพิมพ์ใบรับรองวิทยานิพนธ์

เงื่อนไข
  • ยื่นคำร้องในวันที่ที่ส่งเล่มเพื่อขอตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ (วพ.01)
เอกสาร รายละเอียด
วพ.02-1
TH.02-1