ขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย

เอกสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจํา (สําหรับอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ใน มก.)
แบบฟอร์มประวัติ (สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ มก.)
Biodata Form of Permanent Lecturer (For Academic Staff of Kasetsart University)
Biodata Form of Permanent Lecturer (For External Lecturers)