ขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย

เอกสาร PDF WORD
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจํา
(สําหรับอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ใน มก.)
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจำ
(สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ มก.)
Download
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ (ภายนอก มก.) Download
Biodata Form of Permanent Lecturer (For Academic Staff of Kasetsart University)
Biodata Form of Permanent Lecturer (For External Lecturers) Download
Biodata Form of Permanent Lecturer (For External Lecturers)Revision 2019 Download