ตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ (วพ.01/TH.01)

เงื่อนไข
  • ส่งคำร้องขอตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ภายใน 2 สัปดาห์หลังสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
เอกสาร รายละเอียด
วพ.01
TH.01
ตัวอย่าง Download
เงื่อนไข
  • ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
  • คณะกรรมการในการสอบลงนามทุกท่าน
เอกสาร รายละเอียด
วพ.03
TH.03
เงื่อนไข
  • ส่งภายในกำหนดของแต่ละภาคการศึกษา
  • อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาคลงนามรับรอง
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง