การตีพิมพ์ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (วพ.04-IS/TH.04-IS)

การตีพิมพ์ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ

เงื่อนไข
  • กรณีที่นิสิตมีผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระตีพิมพ์เผยแพร่ ขอความร่วมมือนิสิตแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยด้วย
เอกสาร รายละเอียด
วพ.04-IS Download
TH.04-IS Download