เสนอ/เปลี่ยนแปลงโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.04/GS.04 , บว.05/GS.05 , บว.05-1/GS.05-1)

เงื่อนไข
  • ผ่านการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
  • นิสิต ป.โท ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
  • นิสิต ป.เอก มีสิทธิเสนอโครงการวิทยานิพนธ์นับแต่มีสถานภาพเป็นนิสิตปริญญาเอก
  • นิสิตต้องเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาคหรือประธานสาขาวิชา ต่อบัณฑิตวิทยาลัยอย่างช้าก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนนับแต่เริ่มเข้าศึกษา
เอกสาร รายละเอียด
บว.04 Download
GS.04 Download
บว.05 Download
GS.05 Download
เงื่อนไข
  • กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องบางส่วนให้เขียนแบบขอเปลี่ยนแปลงโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05-1) พร้อมแนบสำเนาแบบขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 1 ฉบับ เสนอบัณฑิตวิทยาลัย
  • กรณีเปลี่ยนแปลงโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกินกว่า 50% ขึ้นไป หรือต้องการจะเสนอโครงการวิทยานิพนธ์เรื่องใหม่ ให้เขียนแบบขอเปลี่ยนแปลงโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05-1) พร้อมแนบสำเนาแบบขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว, แบบตรวจฟอร์มโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.04), แบบขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05) และเนื้อหาโครงการวิทยานิพนธ์ฉบับใหม่ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสาร รายละเอียด
บว.05-1
GS.05-1
ตัวอย่าง