เสนอ/เปลี่ยนแปลงโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.04/GS.04 , บว.05/GS.05 , บว.05-1/GS.05-1)

เงื่อนไข
  • นิสิตต้องส่งโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต และหัวหน้าภาควิชา
    หรือประธานสาขาวิชา เพื่อขออนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
  • – นิสิตปริญญาโท ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา
    – นิสิตปริญญาเอก ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 6 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา

  • การเสนอขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ นิสิตต้องลงทะเบียนมีสถานภาพนิสิตปัจจุบัน และได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตแล้ว
เอกสาร รายละเอียด
บว.04 Download
GS.04 Download
บว.05 Download
GS.05 Download
เงื่อนไข
  • กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องบางส่วนให้เขียนแบบขอเปลี่ยนแปลงโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05-1) พร้อมแนบสำเนาแบบขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 1 ฉบับ เสนอบัณฑิตวิทยาลัย
  • กรณีเปลี่ยนแปลงโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกินกว่า 50% ขึ้นไป หรือต้องการจะเสนอโครงการวิทยานิพนธ์เรื่องใหม่ ให้เขียนแบบขอเปลี่ยนแปลงโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05-1) พร้อมแนบสำเนาแบบขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว, แบบตรวจฟอร์มโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.04), แบบขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05) และเนื้อหาโครงการวิทยานิพนธ์ฉบับใหม่ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสาร รายละเอียด
บว.05-1
GS.05-1
ตัวอย่าง