แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษา (บว.02/GS.02, บว.02-1/GS.02-1)

เงื่อนไข
 • ยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติอย่างช้าไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2
 • อาจารย์ที่ขอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ต้องขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
 • รายชื่ออาจารย์ที่เสนอต้องมีนิสิตในความดูแลไม่เกินโควต้าตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
เอกสาร รายละเอียด
บว.02
GS.02
ตัวอย่าง
ประกาศการลดขั้นตอน
เงื่อนไข
 • ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทั้งชุดใหม่และชุดเดิม โดยลงนามกำกับท้ายชื่อในแบบฟอร์ม
 • ให้นำชื่อคณะกรรมการชุดเดิมไว้ตรงช่องด้านล่างของแบบฟอร์ม และชุดใหม่ให้นำไปไว้ตรงด้านบน
 • ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักคนเดิมลงนามเห็นชอบตรงมุมซ้ายด้านล่างของแบบฟอร์มคำร้อง
เอกสาร รายละเอียด
บว.02
GS.02
ตัวอย่าง
ประกาศการลดขั้นตอน
เงื่อนไข
 • ยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติอย่างช้าไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2
 • อาจารย์ที่ขอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ต้องขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
 • รายชื่ออาจารย์ที่เสนอต้องมีนิสิตในความดูแลไม่เกินโควต้าตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
เอกสาร รายละเอียด
บว.02-1
GS.02-1
ตัวอย่าง
ประกาศการลดขั้นตอน
เงื่อนไข
 • ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทั้งชุดใหม่และชุดเดิม โดยลงนามกำกับท้ายชื่อในแบบฟอร์ม
 • ให้นำชื่อคณะกรรมการชุดเดิมไว้ตรงช่องด้านล่างของแบบฟอร์ม และชุดใหม่ให้นำไปไว้ตรงด้านบน
 • ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักคนเดิมลงนามเห็นชอบตรงมุมซ้ายด้านล่างของแบบฟอร์มคำร้อง
เอกสาร รายละเอียด
บว.02-1
GS.02-1
ตัวอย่าง
ประกาศการลดขั้นตอน