สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

นิสิตที่มีความประสงค์ยื่นคำร้องขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย สามารถตรวจสอบและเตรียมตัวล่วงหน้าเบื้องต้นได้ ดังนี้

  • ยื่นรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร (บว.03-2) ที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว (นิสิตควรส่งทันทีที่เรียนรายวิชาครบตามที่ได้กำหนดไว้ และควรส่งก่อนยื่นคำร้องขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์)
  • ปรากฏระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในใบคะแนน (Transcript)
   • นิสิตปริญญาโท ระดับคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ต่ำกว่า C
   • นิสิตปริญญาเอก ระดับคะแนนทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า C
  • มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ดังนี้
   • แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ของวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
   • แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ของวิชาระดับปริญญาตรีที่กำหนดให้เรียนเป็นวิชาพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • รายวิชาวิทยานิพนธ์ (XXXXX599/XXXXX699) /การศึกษาค้นคว้าอิสระ (XXXXX595) มีระดับคะแนน S ครบตามโครงสร้างหลักสูตร
  • ได้รับอนุมัติเทียบผลสอบภาษาอังกฤษ/สอบผ่านภาษาอังกฤษ
  • ได้รับการอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์
   • นิสิตปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 90 วัน
   • นิสิตปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 270 วัน
  • สอบผ่านประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
   • นิสิตปริญญาโท
     – แผน ก แบบ ก 1 ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว ก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 120 วัน การสอบวัดคุณสมบัติอาจเป็นแบบข้อเขียน หรือปากเปล่า หรือทั้งสองอย่าง
     – แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข (ไม่กำหนดระยะเวลาระหว่างการสอบผ่านประมวลความรู้ กับสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย)
   • นิสิตปริญญาเอก
     – แบบ 1.1 และแบบ 1.2 ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว ก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 120 วัน การสอบวัดคุณสมบัติอาจเป็นแบบข้อเขียน หรือปากเปล่า หรือ ทั้งสองอย่าง
         – แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านทั้งแบบข้อเขียนและปากเปล่า (ไม่กำหนดระยะเวลาระหว่างการสอบวัดคุณสมบัติ กับสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย)
 • ไม่ได้
  ทั้งนี้ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกรอกคะแนน รายวิชา xxxxx595/xxxxx599/xxxxx699 สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ดังนี้
  1. หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาจัดทำบันทึกขอกรอกเกรดก่อนกำหนด เสนอเรื่องถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยผ่านความเห็นชอบของคณบดีต้นสังกัดและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นรายกรณี
  2. การกรอกเกรดก่อนกำหนด จะเริ่มดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบตาม ข้อ 1 แล้ว ทั้งนี้นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน เป็นต้นไป
 1. คำร้องขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (บว.07/บว.07-1)
  1.1 นิสิตระดับปริญญาโททุกรหัสและปริญญาเอกรหัส 51-58 ใช้คำร้อง บว.07 เสนอชื่อประธานการสอบ และชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  1.2 นิสิตระดับปริญญาเอกรหัส 59เป็นต้นไป ใช้คำร้อง บว.07-1 เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อทำหน้าที่ประธานการสอบ ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต รวมไม่น้อยกว่า 5 คน (กรณีอาจารย์ผู้สอบมีน้อยกว่า 5 คน ให้เพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ามาร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอบ)
 2. เล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (มีรูปแบบสมบูรณ์ตามแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์เป็นไฟล์ pdf)
  กรณีนิสิตที่มีการพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ต้องมี e-mail (Print ลงกระดาษ A4) ที่แสดงว่า Draft Version ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาฯ แล้ว และไม่ต้องยื่นเล่มวิทยานิพนธ์
 3. ตารางช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการประจำตัวนิสิต
 4. รายงานผลการเรียนตามหลักสูตร (บว.03-2) ที่แจ้งผลเป็น ผ่าน (โดยไม่ต้องแนบมากับ บว.07/บว.07-1)
 5. แบบฟอร์มการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม (วพ.06) พร้อมแนบเอกสารการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ที่ตรวจสอบจากเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์แล้ว (เฉพาะหน้าแรกที่ปรากฏข้อมูล Similarity Index)
  กรณีนิสิตที่มีพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ไม่ต้องยื่นแบบฟอร์มการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม (วพ.06) ในขั้นตอนการขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
 6. ใบคะแนนฉบับคัดโอน (ถ้ามี) ใช้สำหรับกรณีนิสิตที่เข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ/เปลี่ยนแผนการศึกษา (เช่น เปลี่ยนจากแผน ข เป็นแผน ก) มีการโอนรายวิชาต่างๆ จากหลักสูตรอื่น/ นิสิตที่ต้องใช้ใบคะแนนฉบับคัดโอนในกรณีต่างๆ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ต้องมิได้เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับตามที่กำหนด ดังนี้
  – สำหรับสอบนิสิตระดับปริญญาเอก
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทำหน้าที่เป็นประธานการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
  – สำหรับสอบนิสิตระดับปริญญาปริญญาโท
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หรือ ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
 • นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ควรตรวจสอบกำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และการขอจบการศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฯ และควรยื่นคำร้องขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายพร้อมเอกสารประกอบฯ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
  ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ ก่อนถึงวันที่คาดว่าจะสอบ และต้องไม่เกินกำหนดวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฯ ในภาคการศึกษานั้นๆ
 • – ไม่ได้
  ภาค/สาขา/โครงการ ต้องเสนอชื่อประธานการสอบ 3 ชื่อ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ชื่อมาเพื่อเพื่อพิจารณา
 • ควรส่งผลสอบ ภายใน 2 สัปดาห์ (นับจากวันสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย)
 • นิสิตที่สอบผ่าน ต้องส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ ภายใน 120 วัน (นับจากสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย)มิฉะนั้น ผลสอบจะเป็นโมฆะ