IMG_3648

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562 แด่ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เข้ารับพรปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่
คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม กองบริหารและงบประมาณการวิจัย
อาคาร วช.4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ