IMG_3699

บัณฑิตวิทยาลัยให้การสนับสนุน ชมรมหมากกระดาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มอบเงินสนับสนุนพร้อมให้โอวาทแก่นิสิตจาก
ชมรมหมากกระดาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในโอกาสเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
“ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมทัศนีย์อัตตะนันทน์
ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย