IMG_4266

อบรมการเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคและการเป็นวิทยากร ระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ประจำปี พ.ศ. 2562

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคและการเป็นวิทยากร
ระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ประจำปี พ.ศ. 2562
ให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคณะ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย