IMG_4125

ร่วมโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ภายในอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ
ภายในอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย