IMG_8215

มอบเงินสนับสนุนนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (SAKURA Exchange Program in Science) ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
มอบเงินสนับสนุนนิสิต จำนวน 10,000 บาท
แก่นิสิตระดับบัณฑิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมศึกษาในโครงการ
Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (SAKURA Exchange Program in Science) ประจำปี 2562
ณ มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน
ได้แก่ นางสาวมณฑิตา วนามี นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ คณะวนศาสตร์
และนางสาวกรกมล มีสมบัติ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย