IMG_9518

อบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สังคม

รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สังคม
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต และอาจารย์ สายวิทยาศาสตร์สังคม
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย