22

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น
ปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
โดยได้รับเกียรติจาก ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมให้โอวาทแก่นิสิตใหม่
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ
บรรยายข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายเกี่ยวกับ
“ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
(iThesis) และวิธีปฏิบัติที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาพึงทราบ”
และ คุณพจีจินต์ อาวรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบริการดิจิทัล
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์