5

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสําหรับนิสิตและอาจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 ณ คณะวิทยาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส
สําหรับนิสิตและอาจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และสำนักหอสมุด
ร่วมบรรยายให้ความรู้ และแนะนำการบริการสำหรับนิสิตอีกด้วย
เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ห้องประชุม 202 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์