19

โครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสำหรับนิสิตต่างชาติ ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส
สำหรับนิสิตต่างชาติ ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
พร้อมด้วย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากร
และให้คำแนะนำแก่นิสิตต่างชาติที่เข้ารับการอบรม
เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย