2_resize

วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 81

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้รูปเหมือน ม.ล.ชูชาติ กำภู
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 81
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์