1

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย