4

การนําเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจําปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจำปีการศึกษา 2561
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย