15

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก School of Graduate Studies มหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ Double Degree Program กับมหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับ
คณะผู้บริหารจาก School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย
นำโดย Professor Dr. Robiah Yunus คณบดี School of Graduate Studies เพื่อแลกเปลี่ยนและหารือถึงปัญหาและอุปสรรค
จากการดำเนินงานโครงการ Double Degree Program ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Universiti Putra Malaysia
เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย