2

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 41

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์
ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์
เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 41 เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 ณ ห้องโถงบุษราคัม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ