1

การประชุมคณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
นางโสภา อินทรุณ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และนางสาวขวัญตา ช้างทอง หัวหน้างานบริการการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
ระดับชำนาญการ ของนางจุไรวรรณ ชญาวรากุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมทัศนีย์อัตตะนันทน์ ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย