33_resize

การแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์” ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์”ครั้งที่ 2 โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ และสำนักบริหารการศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 บริเวณลานด้านหน้าอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์