IMG_4028_resize

มอบของขวัญปีใหม่ 2563 แด่ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับพรปีใหม่และมอบของขวัญแด่ คุณสุนันทา สมพงษ์
ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม กองบริหารและงบประมาณการวิจัย
อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ