IMG_5236_resize

บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ Professor Dr. Jun Murase
และ Dr. Ma Te จาก Nagoya University

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ คณะเกษตร กำแพงแสน และ นางโสภา อินทรุณ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Jun Murase และ Dr. Ma Te ผู้แทนจาก
The Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
ในการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ Joint Degree Programเมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมทัศนีย์อัตตะนันทน์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย