IMG_5406_resize

บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิ Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร และ นางโสภา อินทรุณ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Jun Okudaira ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิ Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิที่สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังคุณสมบัติ ขั้นตอนการสมัคร และรายละเอียดของทุนการศึกษา เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย