IMG_7745

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58
และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทยเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals (SDGs)” เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์