2

โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาดูงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี โดยมี คุณเนตรนรินทร์ คำเรืองบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์