4

การประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 2

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) จัดการประชุมวิชาการ
เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 2โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา บรรยายในหัวข้อ “ผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำ Double Degree”
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน