3

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบ iThesis ครั้งที่ 2 ประจําปี
พ.ศ. 2563

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบ iThesis ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย การอบรมประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการใช้งาน
ระบบ iThesis โดยเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย และมีการแนะนำบริการที่เกี่ยวข้องกับ
นิสิตบัณฑิตศึกษาจากเจ้าหน้าที่ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์และสำนักหอสมุด
เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้อง 0401 ชั้น 4 ตึกชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์