25_resize

โครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis สัญจร ประจำปี
พ.ศ. 2563 ให้แก่อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 – 209 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร