1

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์